fbpx

Regulamin promocji

Promocja kończy się za:
03/31/2021
  1. Kup 2 dowolne koszule, wpisz kod rabatowy w koszyku: 2koszule i ciesz się rabatem w wysokości 50 zł.
  2. Kup 3 dowolne koszule, wpisz kod rabatowy w koszyku: 3koszule i ciesz się rabatem w wysokości 100 zł.
Olymp w naszym sklepie

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Kup 2-3 koszule” („Promocja”) jest Wigo S.C. z siedzibą w Poznaniu na ul. Zamenhofa 133, NIP 7781099993, („Organizator”).

2 Promocja dotyczy produktów ze Sklepu internetowego www.wigo-koszule.pl oznaczonych kategorią „koszule” w regularnych cenach detalicznych brutto i nieoznacznonych emblematem „promocja”

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch lub więcej dowolnych produktów, o których mowa w punkcie 2 powyżej („Zestaw promocyjny”).

4. Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 3 niniejszego regulaminu jest uprawniony do jednorazowego rabatu na poniższych zasadach:

a) W przypadku zakupu jednego zestawu promocyjnego 2 koszul klient może skorzystać z kodu rabatowego o wartości 50 zł.

a) W przypadku zakupu jednego zestawu promocyjnego 3 koszul klient może skorzystać z kodu rabatowego o wartości 100 zł.

c) Rabat jest naliczany bezpośrednio po spełnieniu warunków i wpisaniu hasła kodu w koszyku, nie może być wykorzystany przy następnych zakupach

d) Wartości rabatów nie dodają się podczas jednego zakupu, np. zakup 5 koszul nie uprawnia do rabatu w wysokości 100+50 zł. Maksymalny rabat możliwy do uzyskania podczas jednego zakupu to 100 zł.

e) Rabat nie może być stosowany jeśli w koszyku zakupowym znajdują się produkty objęte innymi promocjami.

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z innych kart lub promocji.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. W przypadku braku technicznej możliwości wyboru promocji na stronie Klient powinien skontaktować się drogą mailową z organizatorem w celu wyboru promocji, z której chce skorzystać.

8. Promocja “Kup 2-3 koszule” obowiązuje od dnia 07.12.2020 r. do godz. 23:59 dnia 31.12.2020 r.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wigo-koszule.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.12.2020 r.

Poznań, dnia 07.12.2020 r.

preloader